Vážení zákazníci. Ve středu je na prodejně otevřeno od 12. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Marty Plus spol. s r.o.
Jezuitská 2172

686 03 Staré Město
IČ: 25328751
DIČ: CZ25328751
Spisová značka: C 25980 - Krajský soud v Brně

bankovní spojení: 274117126/2010

Odpovědná osoba a kontakt

Iva Hrabcová - +420 728 103 170

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Marty Plus spol. s r.o.

se sídlem Jezuitská 2172, 686 03 Staré Město

IČ: 25328751, DIČ: CZ25328751

zapsané v obchodním rejstříku spisová značka: C 25980 - Krajský soud v Brně

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wasco.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Marty Plus spol. s r.o., se sídlem Jezuitská 2172, 686 03 Staré Město, identifikační číslo: 25328751, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka: C 25980 - Krajský soud v Brně (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.wasco.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Kupujícím akceptované obchodní podmínky ve formátu PDF zasílá prodávající kupujícímu spolu s akceptací objednávky kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
 • Prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu zpřístupňuje kupujícímu údaje o:
 • hlavních vlastnostech zboží v rámci prezentace zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu (Sekce popis)

 

 • totožnosti prodávajícího, adrese sídla prodávajícího, adrese provozovny (výdejního místa a místa pro uplatnění reklamací) prodávajícího, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní údaje na webovém rozhraní obchodu (Sekce kontakty)

 

 • ceně zboží, nákladech na dodání zboží a nákladech na úhradu kupní ceny
 • Ceny zboží jsou v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem v rámci prezentace zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na úhradu kupní ceny a dodání zboží a tyto se liší podle zvolené metody úhrady kupní ceny a poskytovatele dopravy pro dodání zboží.
 • Náklady na dodání zboží jsou v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím uváděny v sekci Doprava.
 • Prodávající umožňuje kupujícímu výběr dodání zboží osobním převzetím zboží na provozovně prodávajícího, dodání zboží prostřednictvím přepravní služby. Způsob dodání zboží volí kupující při vyplnění objednávky.
 • Informace o nákladech na dodání zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Náklady na úhradu kupní ceny jsou na webovém rozhraní obchodu uvedeny v Sekci Možnosti plateb.
 • Náklady na dodání zboží a náklady na úhradu kupní ceny se zobrazí vždy i na webovém rozhraní obchodu při vyplnění objednávky. Pokud nelze náklady na dodání zboží určit předem částkou, poskytuje prodávající kupujícímu informaci, jak budou náklady na dodání zboží účtovány v budoucnu.
 • Celková cena zboží zahrnuje cenu zboží a cenu za dopravu a náklady na úhradu kupní ceny a vypočte se jejich součtem. Celková cena zboží se zobrazí vždy při řádném vyplnění objednávky.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku jsou dány cenovými podmínkami operátora spotřebitele (zejména cenami internetového připojení) a žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku po vás prodávající nepožaduje (pro předejití pochybnostem se nejedná o náklady na dopravu, či poštovní přepravu zboží).
 • Doba dodání zboží je na webovém rozhraní obchodu Sekce Dodací lhůty.

 

 • Informace o poskytované záruce, o uplatňování práv z vadného plnění a o možnosti odstoupení od smlouvy jsou dostupné i na webovém rozhraní internetového obchodu Sekce Obchodní podmínky.
  • Zboží je určeno ke spotřebě v rámci expirační doby uvedené na obalu výrobcem, delší záruku prodávající neposkytuje ani neujednává.
  • Práva kupujícího z vadného plnění jsou upravena obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Postup při uplatňování práv z vadného plnění Postup pro reklamaci je uveden na webovém rozhraní internetového obchodu Sekce Reklamace, a to včetně formuláře pro uplatňování reklamací. Formulář pro uplatňování reklamací je rovněž dostupný na webovém rozhraní internetového obchodu v sekci Obchodní podmínky (dokumenty ke stažení).
 • Informace možnosti odstoupení od smlouvy
 • V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo je-li dodáváno po částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, je dostupný na webovém rozhraní obchodu v sekci Obchodní podmínky (dokumenty ke stažení). Přijetí odstoupení od smlouvy, odstupuje-li kupující od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, potvrdí prodávající kupujícímu, spotřebiteli, bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 • Odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel kupující jako spotřebitel, je kupující povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího, případně na e-mailovou adresu prodávajícího, užije-li pro odstoupení od kupní smlouvy Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Adresa sídla prodávajícího i e-mailová adresa prodávajícího je uvedena na webovém rozhraní obchodu v sekci Kontakt.
 • Adresa sídla prodávajícího i e-mailová adresa prodávajícího je uvedena na webovém rozhraní obchodu v sekci Kontakt.
 • Spotřebitel může užít dodané zboží, tj. může se se zbožím seznámit, ve stejné míře, jako by si zboží kupoval v naší kamenné provozovně.
 • Pokud spotřebitel zboží užije způsobem, který neodpovídá způsobu, jakým je možné se se zbožím seznámit v kamenné provozovně, je prodávající oprávněn požadovat náhradu za znehodnocení zboží ve výši tohoto znehodnocení.
 • Kupující, který je spotřebitelem a odstoupí-li od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s navrácením zboží.
 • Kupující, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání, od kupní smlouvy o dodávce zboží podléhající rychlé zkáze ani od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.Ani v kamenné provozovně nelze rozbalovat balení granulí, konzerv, kapsiček, pamlsků, vitamínů a jiného zboží, u nějž není běžné, že by jej bylo možné v kamenné provozovně tímto způsobem vyzkoušet.
 • Kupní smlouva, daňový doklad, detaily objednávky či uplatněné reklamace budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž kupující má k těmto údajům přístup ve svém uživatelském účtu.
 • Kupující, spotřebitel své stížnosti může uplatnit u prodávajícího na kontaktních údajích uvedených na webovém rozhraní obchodu v sekci Kontakt a je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu příslušný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • I v případě objednávání zboží prostřednictvím uživatelského účtu je kupující povinen zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob uzavření kupní smlouvy, včetně tvorby objednávky je obsažen v čl. 4 Uzavření kupní smlouvy. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, zmáčknutím tlačítka „Přidat do košíku“),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),
 • identifikaci kupujícího, zejména jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Při užití uživatelského účtu se údaje o identifikaci kupujícího vyplní automaticky.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Po provedení kontroly kupující prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka Objednat s povinností platby“ kupující musí ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko – „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, v textové podobě včetně těchto obchodních podmínek akceptovaných kupujícím ve formátu PDF, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cena zboží a Platební podmínky:

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru zboží, 
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží u doručení prostřednictvím GLS, PPL nebo Zásilkovny,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - 274117126/2010 (dále jen „účet prodávajícího“),
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny zboží a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura bude dostupná v uživatelském účtu.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co zaplatí celkovou cenu zboží a zboží převezme.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. granule, konzervy, kapsičky, pamlsky, vitamíny a jím podobné),
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Nejedná-li se o případ uvedený, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží (dále také jen „oprávněné odstoupení“). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 14 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 • V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být nepoužívané. Čtrnácti (14) denní lhůta je poskytována k seznámení se se zbožím a případnému vyzkoušení jeho funkčnosti, nikoli k jeho užívání. Ke zboží přiložte doklad o koupi.
 • V případě oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Při vrácení peněžních prostředků složenkou, je skutečně vynaloženým nákladem spojeným s vrácením peněžních prostředků poplatek za složenku dle platného ceníku České pošty. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, zejména pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající může také od kupní smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Jak postupovat při vrácení zboží:
1) Připravte zásilku dle popisu níže.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu prodejny: shop WASCO, Jezuitská 2172, 686 03 Staré Město, zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.

 

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než vrátíte zboží nebo prokážete, že zboží jste odeslali zpět na naši adresu prodejny. Náklady na dopravu jsou vráceny ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Náklady na dopravu vraceného zboží nese vždy zákazník.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Reklamace zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

 

Doba doručení:


Doba doručení je závislá na dostupnosti zboží, vybraném způsobu platby i na doručovací společnosti.

Informace o dostupnosti zboží ovlivňující dobu doručení zboží jsou dostupné na webovém rozhraní obchodu v sekci Dodací lhůty.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Druhy dopravy:

Osobní odběr

Objednávky lze vyzvedávat zdarma na prodejně Jezuitská 2172 ve Starém Městě 686 03.

Vždy budete předem informováni e-mailem, že je zboží připraveno k odběru.

Objednávky s osobním převzetím u nás na prodejně lze převzít maximálně do 5 dnů od informace, že je zboží již připraveno na prodejně. Po této lhůtě je objednávka automaticky stornována.

Přepravní služba – PPL

Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou PPL.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

PPL ParcelShop

Zboží je zasíláno přepravní službou a je doručeno na Vámi zvolenou pobočku.

Síť je určena všem, kteří se nechtějí vázat na určitý čas doručení.

PPL ParcelShop můžete navštívit kdykoli v otevíracích hodinách včetně víkendů.

Síť poboček


Přepravní služba – GLS

Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou GLS.

Zásilkovna

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené na webovém rozhraní internetového obchodu Sekce Kontakty nebo osobně, na adrese jeho provozovny Jezuitská 2172 68603, Staré Město u Uherského Hradiště, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamace

 • Přestože prodáváme pouze prvotřídní zboží, jako u každého prodejce se Vám může stát, že bude nutné zakoupené zboží reklamovat. Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem (je nutné uvést Vaše jméno, číslo faktury a název reklamovaného zboží). Následně s Vámi dohodneme další postup.
 • Doba použitelnosti zboží ke spotřebě je určena dobou expirace uvedenou na obalu zboží výrobcem (týká se především krmiv, pamlsků atp.).
 • Zákazník je však povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zbožía po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám, pokud bude odeslání reklamovaného zboží požadováno.
 • Při uplatnění reklamace prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  • datum, kdy kupující reklamaci uplatnil;
  • co je obsahem reklamace;
  • jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
  • kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedojde-li k dohodě o delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na kupujícím uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.
 • V případě, že je odstranění vady dodáním nového zboží, je kupující povinen původní zboží vrátit, náklady na původního zboží hradí prodávající.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Prodávající může v případě nespolehlivosti kupujícího v přebírání zásilek požádat o úhradu předem. Vždy písemně, pokud k tomuto nedá souhlas, je objednávka ze strany obchodu zrušena.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 • Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Dá-li kupující souhlas k zasílání informací a obchodních sdělení, prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu oprávněného zájmu   prodávajícího na přímém marketingu zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné na webovém rozhraní obchodu (sekce Podmínky ochrany osobních údajů).

 

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HEURECE

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 1. Recenze

Na internetovém obchodu prodávajícího, prodávající v rámci programu Ověřeno zákazníky také poskytuje přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí prodávající zajišťuje a kontroluje tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí i propojené ID objednávky, a tak je prodávající schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

Autenticita recenze je potvrzena prodávajícím opatřením štítkem „Ověřený zákazník“ Neověřené recenze zůstanou bez označení.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 • Prodávající je oprávněn zasílat informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a zasílat obchodní sdělení kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, obdrží-li od kupujícího souhlas.
 • Zásady používání souborů cookies jsou dostupné na a webovém rozhraní obchodu (sekce Zásady používání souborů cookies).
 1. DORUČOVÁNÍ
 • Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, není-li využito vzorového formuláře odstoupení od smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Dokumenty ke stažení:


Ve Starém Městě dne 6. 1. 2023 tým Wasco